top of page

"כי ה' יתן חכמה מפיו דעת ותבונה" (משלי ב, ו)

תכנית הלימודים מבוססת על הדרישות של משה''ח אולם הן מותאמות ועולות בקנה אחד עם צביון המדרשה.
 

תכניות הלימודים מהוות מתווה לתכנון תהליכי הוראה-למידה-הערכה, ממוקדי הקשר- אשר מצד אחד עולים בקנה אחד עם הגדרות מחייבות המופיעות בתכניות הרשמיות ומצד אחר מאפשרים לטפח ייחודיות מקומית.

 

 

וכל התורה כולה נקראת "שירה", ותפארת השיר היא כשהקולות משונים זה מזה, וזהו עיקר הנעימות. (ערוך השלחן)

 

bottom of page