top of page

תיאורי תפקיד

כהשלמה למבנה הארגוני מתוך רצון להגיע לאפקטיביות בעבודתינו החינוכית הוגדרו בעלי התפקידים השונים במדרשה, דבר המאפשר לכל אחד מבעלי התפקידים להתמקד בתחום אחריותו תוך שילוב עם נושאי התפקיד האחרים במדרשה.  

bottom of page