top of page

הדגשים חינוכיים:

 

התכנית החינוכית במדרשה נגזרת מערכי הליבה של החזון, ומהדגשים החינוכיים. התכנית כוללת פעילות שאינה במניין השיעורים הפורמאליים. התכנית יוצרת רצף למשך שנות הלימוד במדרשה, ומפתחת את הנער כאדם ערכי, בעל אחריות אישית וחברתית וקבלת כלים לחיים.

כישורי חיים

במסגרת אשכול 'כישורי חיים' אנחנו עוסקים בתחומים הבאים: פיתוח עצמאות, היגיינה אישית, קבלה ונתינה, גבולות אישיים, מיומנות בין אישית, דיבור בפני קהל, אמפטיה, נימוסים והליכות, מידות... ועוד...

ערבות ואחריות חברתית

במסגרת אשכול 'ערבות ואחריות חברתית' מתנסים הבחורים במשמעות הערבות לומדים על מחוייבות אישית וחברתית, התנדבות, ועזרה הדדית, תקשורת חברתית ומקורות מידע.

הקבוצה

במסגרת אשכול הקבוצה, אנחנו עוסקים בתחומים הבאים: לכידות אני והקבוצה, גיבוש ויצירת זהות, מי אני, תיאום ציפיות וחוזה קבוצתי, נורמות וחוקים, הקניית הרגלים, ומשימה קבוצתית.

מסע לתוך עצמי

במסגרת אשכול 'מסע לתוך עצמי'  לומדים הבחורים על, רגשות ודרכי ביטויים והשפעתם, הבחנה בין רגש, מחשבה, ועל יכולת הכלת רגשות, לומדים על טווח הרגשות, הבעת רגשות, חשיפה והתמודדות עימה.

"אם רצונך לעבוד את ה' ולהעלות את עצמך מעלה, ולא תעמוד בשנת השבעים לחייך כביום הבר-מצוה שלך, עשה זאת אפוא, בכל שנה עשה לך מטרה, צייר בעצמך, אם שמך ראובן למשל, איזה ראובן תהיה בשנה הבאה, מה יהיו השגותיו, עבודתו, מידותיו וכל תכנו. והראובן הדמיוני יהיה לך למידה למדוד את עצמך בו, כמה חסר לך עוד לראובן הדמיוני, אם עבודתך ותיקון מעשיך של יום יום, יספיקו להשלים את הראובן של השנה הבאה. ואם הגיעה שנה הבאה ומדדת את עצמך ולא הגעת אפילו לקרסולי הראובן של השנה החדשה, יהיה בעיניך שחס ושלום חלילה וחס לא הארכת ימים. כי רק הראובן אשר לפני שנה או אשר לפני עשר שנים חי, ולא הראובן של שנה זו, ואברהם זקן בא בימים, אברהם של היום, היה אברהם של היום, ולא האברהם של אתמול". (האדמור מפיאסצנה)

bottom of page