top of page

בית מדרש - חדר מורים לומד

 

בעז''ה מתקיים מידי חודש בחודשו שיעור שבו משתתפים כלל הצוות החינוכי והמקצועי, מטרת הלמידה היא להניח בצד את הנושאים היומיומים ולהתמקד בלמידה. מידי חודש בראש חודש מעביר אחד מהצוות שיעור ומסגרתו מתקיים דיון מעשיר. מטרת הבית מדרש היא לאפשר את קיומה של פלטפורמה לימודית המגבשת את הצוות ומחזקת את יחסי הגומלין בינהם. את בית המדרש מוביל הרב צבי אריה אדלר. 

bottom of page