top of page
Forest

תכנית טיולים רב שנתית

 

לטיולים ולסיורים מטרות ויעדים מרכזים:

הכרת הארץ, פנאי, גיבוש, התבוננות בבריאה. ישנם טיולים שבהם מתמקדים בחיזוק הסובלנות ועזרה הדדית בין הבחורים, גיבוש חברתי, וטיפוח מנהיגות אצלם. כך גם הטיול מייצר חוויות אישיות וחברתיות משותפות היציאות מגוונות את שגרת הלימוד במדרשה.

 

 הטיול כאירוע חינוכי:

  • הטיוליים והסיוריים השנתיים הנם אירועים חינוכיים המתקיימים מחוץ לכותלי המדרשה. הטיול הינו חלק מהמערך הלימודי – חינוכי, נגזר ממנו ונמצא בזיקה ישירה להוויה החינוכית של המדרשה. צוות המחנכים שותפים בכל שלבי התכנון והביצוע של הטיול ורואים בו אירוע חינוכי לימודי רב חשיבות.

  • פעילויות החינוכיות בטיול כוללות היבטים ערכיים, חברתיים או תוכניים. פעילויות אלה מבוצעים ברצף המתחיל במדרשה, מגיע לשיא בטיול ונמשך במדרשה, לאחר החזרה מהטיול.

  •  תוכנית הטיולים מקפת, רב-שנתית. המדרשה קבעה לעצמה מערכת של אמות מידה חינוכיים אשר מכתיבה את מסלולי הטיול, תוכניהם ואת ההתפתחות הספיראלית לאורך שנות הלימודים במדרשה.

  • התכנית מותאמת ליכולת הקוגניטיבית, הרגשית והפיסית של הבחורים.

להלן תכנית הפעילויות השונות שיתקיימו במסגרת המדרשה במהלך השנה, חלקן בין כתלי המדרשה, וחלקן מחוצה לה, וכמובן שכולם יתקיימו בהשתתפותכם המלאה. הפעילויות מתחלקות לשני סוגים: פעילויות כלליות כגון שמחת בית השואבה, טיולים וכדו', ופעילויות כיתתיות כגון התנדבויות וסיורים.

הפעילויות הכלליות יאורגנו ע"י ההנהלה בשיתופכם כמובן, אך הפעילויות הכיתתיות יוצאו לפועל על ידכם, ואתם תארגנו ותזמו את הפעילות כהבנתכם, ותסנכרנו את זה אתי כשבועיים לפני תאריך הפעילות, כדי שנוכל להיות מוכנים בזמן.

כחלק מהתפיסה החינוכית שלנו, אנו רואים חשיבות רבה בביקורים אצל גדולי ישראל שליט"א ולכן שילבנו ביקורים כאלו בערך פעם לחודש, תוך שאנו מנצלים את היציאה המתבצעת בלאו הכי להתנדבות. למען תועלת העניין, אתם אלו שתארגנו את הביקורים, וכך יוכלו התלמידים להכיר מגוון רחב של צדיקים ורבנים מסגנונות שונים.

הסיורים הכיתתיים יתקיימו גם כן ביוזמתכם, ותוכלו לקחת את התלמידים לכל סוג של פעילות קצרה ומהנה כגון מנגל, יציאה לפארק, סיור לימודי וכדו'. לתועלתכם, אשתדל להכין רשימת אתרים באיזור שתוכלו לבחור מתוכה, או להוסיף לה מתוך כשרונכם אתרים נבחרים.

 

bottom of page