top of page

שעת חינוך

 

שעת החינוך משמשת חוליה מרכזית ביצירת הרצף החינוכי חברתי בין מגוון הפעילויות החברתיות המתקיימות במסגרת התוכנית החינוכית במדרשה, כגון: ימי עיון, ימי שיא, אירועים, טקסים, טיולים שנתיים, פעילויות העשרה, ועוד.. שעות חינוך מיועדות להכנת הבחורים לקראת הפעילויות החברתיות שהם עתידים להתנסות בהן, ולעיבוד ההתנסויות לאחר מכן.


 

bottom of page