top of page

קידום אקלים חינוכי מיטבי

 

 

 

 

החלטנו לאמץ את הדגל של קידום אקלים חינוכי מיטבי שהציב המשרד לפתחם של מערכת החינוך. כצוות מוביל הבנו שאנחנו צועדים לקראת תהליך ארוך טווך שמטרתו ליצור סביבה בטוחה וערכית החיונית לתהליך ההתפתחות של הלומדים במדרשה.

תהליך זה משקף את התפיסה החינוכית שלפיה עלינו לפעול ליצירת סביבה המאפשרת הכלה וקבלה של האחר, לעודד יצירת אווירה תומכת למידה ופיתוח אחריות אישית וחברתית במהלך רצף היום ולקדם תהליכי שיתוף עם ההורים. חוזר זה מגדיר את מחויבותנו לשמור על שלומם וביטחונם של באי המוסד החינוכי: הלומדים, המורים ואנשי הצוות. החוזר מציג ראייה מערכתית שלפיה טיפוח כבוד הדדי בין הלומדים לבין הצוות, לצד הגדרת גבולות, מייצרים אווירה תומכת ומאפשרים לכל לומד לבטא בצורה מיטבית את כישוריו, יכולותיו והישגיו ברמה האקדמית, הרגשית, החברתית והערכית, ואף מצמצמים התנהגויות אלימות על פני הרצף החינוכי כולו,  חיזוק הקשר בין מורים ללומדים תוך היענות לצורכיהם מצד אחד, ויצירת גבולות ברורים והוגנים מצד שני - מאפשר ליצור אקלים בטוח, תחושת מוגנות ואווירה לימודית תומכת למידה. בהתאם לכך אימצנו את  הרכיבים הנדרשים ליצירת אקלים מיטבי כחלק מסדר היום של המדרשה. יחד עם יצירת קשר בין אישי, ניהול שיח מכבד בין השותפים, למידה רגשית, חברתית וערכית, והגברת המעורבות החברתית של התלמידים במסגרת החינוכית ובקהילה.

הצלחה גוררת הצלחה

bottom of page