top of page
למידה בשעות חירום

למידה בשעות חירום

פעילות הפוגה

פעילות הפוגה

יחידות לימוד

יחידות לימוד

תחומי דעת מותאם לשיעורים

פורטל המדרשה

פורטל המדרשה

מידע והנחיות

מידע והנחיות

אודות היערכות ותרגול במהלך שעות חירום חזרה לשגרה חוברת הנחיות

תמיכה רגשית

תמיכה רגשית

מאגר פעילויות

מאגר פעילויות

Black & White Microphone

Black & White Microphone

DJ Mixer B&W

DJ Mixer B&W

Storm Clouds

Storm Clouds

סמליל החירום

סמליל החירום

bottom of page