top of page

הדף בפיתוח... 

הספריה שלנו:

יכולת הקריאה נחשבת למיומנות למידה בסיסית‏. קריאה היא אמצעי לרכישת שפה, לתקשורת ולשיתוף במידע וברעיונות. אדם שמתקשה בקריאה, בין אם משום שלא ניתנו לו הזדמנויות נאותות ללמוד מלאכה זו ובין אם בשל לקות, עשוי להיות מוגבל מאוד  בפעילויות חיים מרכזיות, כגון פרנסה.

bottom of page