top of page

פיתוח מתודות למידה תוך הקניית כלים להבנה ולהבחנה 

חסידות

רבני המדרשה

ירוכזו מאמרים והגות, בייחוד אלה שהם בעלי עניין לקהל הרחב. האתר ישמח להוות, במה לליבון סוגיות מרכזיות בהגות היהודית בימינו.

הגות

צוות היגוי

אנשי חינוך ומובילי דעת קהל משתמשים בצרוף "פדגוגיה חדשנית" כדי לתאר את השינוי המבוקש במערכת החינוך. אנו מציעים לדבר על פדגוגיה איכותית בסביבה חדשנית.

פדגוגיה

צוות חינוכי

מרכז ידע 

 

בקרוב............

 

bottom of page