top of page

חסידות

רבני המדרשה

פיתוח מתודות למידה תוך הקניית כלים להבנה ולהבחנה 

הגות

צוות היגוי

ירוכזו מאמרים והגות, בייחוד אלה שהם בעלי עניין לקהל הרחב. האתר ישמח להוות, במה לליבון סוגיות מרכזיות בהגות היהודית בימינו.

פדגוגיה

צוות חינוכי

אנשי חינוך ומובילי דעת קהל משתמשים בצרוף "פדגוגיה חדשנית" כדי לתאר את השינוי המבוקש במערכת החינוך. אנו מציעים לדבר על פדגוגיה איכותית בסביבה חדשנית.

מרכז ידע 

 

בקרוב............

 

bottom of page