top of page

מרכיבי האקלים (מורים תלמידים)

 

לשביעות הרצון ולתחושות כלפי המדרשה נודעת חשיבות, אולם זוהי איננה התמונה כולה ולא בהכרח התמונה החשובה ביותר, לפיכך היה חשוב לנו לבחון גם היבטים נוספים של האקלים החברתי והסביבה הפדגוגית במדרשה.

1.

יחסים בין תלמידים לחבריהם בכיתה

2.

עידוד למעורבות חברתית ואזרחית

3.

מעורבות באירועים חיוביים

4.

יחסי קרבה ואכפתיות בין מורים לתלמידים

5.

מסוגלות, סקרנות ועניין בלמידה

6.

קידום סובלנות כלפי האחר והשונה

7.

תחושת מוגנות

bottom of page