top of page

קומת החינוך הפנימייתי

הקומה התורנית

חינוך למידות, מוסר, מצוות, תורה וחסידות

רגשית

 אינטליגנציה רגשית, יצירה ואומנות, כתיבה ועוד

חברתית

תחושת שייכות, לחברה, למדרשה, לקהילה.

דרך ארץ

סדר וניקיון, הופעה חיצונית, דיבור, התנהגות

גוף

תזונה, שינה לבוש, בריאות, פעילות גופנית

הרציונל

החינוכי פנימייתי

חינוך הפנימייתי הוא חלק בלתי נפרד מן התהליך החינוכי במדרשה המכין את הנער המתבגר לחיים עצמאים פרודוקטיביים וכאדם ירא שמים אוהב תורה ואיש מעשה.

 

 • הפנימיה היא כור ההיתוך האישי והחברתי של כל החניכים: אישי במובן של בניין האישיות על פי מגמותיו של המוסד ונטיות הנער, וחברתי במובן של הכרה מהותית  בחשיבות הכלל ובערכו של הציבור.

 • מתפקדיה של הישיבה לחנך את התלמידים לשותפות ולאחריות בתחומים שונים כלימוד אישי, עזרה לזולת שותפות באחזקת המקום.

 • הישיבה תעזור לנער לגלות את אישיותו הייחודית ולטפחה באמצעות הקשר הבלתי פורמלי בין הנער למחנכיו.

 • המדרשה מעמידה כלים לדו שיח מתוך נכונות להקשבה.

 • המדרשה רואה לעודד מנהיגות חברתית תוך קבלת אחריות ודוגמא אישית.

 • הפנימייה והישיבה פועלים כיחידה חינוכית אחת ומתאמים את המדיניות הכללית. ושבראשה עומד המחנך, ולצידו צוות הפנמיה.

 • התלמיד במדרשה יהיה שותף פעיל בבירור המטרות החינוכיות וביחס לפעילות הבלתי פורמלית, כחלק מן התפיסה  החינוכית.

 • המדרשה פועלת ליצור אווירה חינוכית ואורח חיים המבוססים על כבוד הדדי בין המבוגרים למתבגרים.

 • הקשר בין הלמודים לחיי הפנאי יפעלו מתוך ראייה כוללת ואחידה, תוך התחשבות זה בזה והשלמת האחד את רעהו. הדבר יבוא לידי ביטוי הן ברמת התכנון של הפעילויות החברתית-ערכית והן ברמת הביצוע. שיתוף הפעולה אמיתי בין צוות הרמי"ם לבין צוות המדריכים הוא תנאי הכרחי לכך.

 • המדרשה מכירה בחשיבותה של העיסוק באקטואליה ולכך היא תראה לאפשר לתלמיד להתמודד עם שאלות ועם בעיות אקטואליות המעסיקות אותן.

 • המדרשה מעודדת פעילות הפגתית. תחום זה כולל טיפוח פעילות שונות.

 • במסגרת הפעילות הבלתי פורמלית ייחד טיולים בטבע ולהכרת הארץ כחלק מגיבוש עולמו הרוחני של התלמיד.

 • המדרשה תדאג לכך שהסביבה הפיזית שבה חי התלמיד תהיה חמה. נעימה לשהייה, נקייה, ואסתטית.

bottom of page