top of page

תכנית שבת קודש

דוגמה לתכנית שבת

 

 

כל העשייה שנעשית במדרשה במהלך השבוע מוכוונת לשבת קודש. השבת היא מעבר לזמן אוסף של רגעים נצחיים העטופים בעולמות רוחניים הרחק מהחומר. פשוט ''מעין עולם הבא'' השבת במדרשה היא דרך להתעלות רוחנית התבוננות בתכלית האדם תוך חתירה לחוות את ייעודו העיקרי. 

 

 

18:40 – נעילת חדרים

 

18:53 – הדלקת נרות ושיחה ע"י הרב בומבך שליט"א

 

19:10 – מנחה

 

19:30 – סדר הכנה לשבת קודש

 

19:50 – קבלת שבת בשמחה וברינה

 

20:50 – סעודת ליל שבת קודש

 

22:50 – הכנה לשינה

 

23:00 – שינה בשבת תענוג

 

7:45  – השכמת הבוקר (שתיה חמה בחדר הסבה)

 

8:45  – תפילת שחרית 

 

11:30 – קידושא רבה

 

 

 

 

 

 

12:00 – סדר לימוד פרשת השבוע

 

12:30 – חידון על הפרשה ע"י הרב בומבך שליט"א

 

13:00 – סעודת יום השבת

 

15:00 – רצה נא במנוחתנו

 

16:15 – רב שיח 

 

17:00 – עונג שבת

 

18:10 – שיעור בפרקי אבות עם הרב ניסן פודולסקי שליט"א

 

18:50 – מנחה ושלוש סעודות

 

20:10 – מוצאי שבת קודש, מעריב, הבדלה וסידור חדר האוכל

 

21:00 – מלוה מלכה בחדר האוכל

 

21:50 – יציאה לבריכה 

bottom of page