top of page

הבן יקיר לי אפרים אם ילד שעשועים כי מדי דברי בו זכור אזכרנו עוד. [ירמיהו לא, יט]

 

 

יחסי גומלין בין המדרשה הורים וקהילה

 

הווי 

תרבות תומכת אקלים 

 למידה חברתית במסגרת אקלים חינוכי
שייכות ומעורבות
bottom of page