top of page

עקרונות החינוך במדרשה

עקרונות החינוך מושתתים על התפיסה שבניין נכון של אישיות התלמיד מצריך, בדיוק כמו הזרע שבאדמה, מצע שיש בו את כל המרכיבים המאפשרים התפתחות טובה. אולם זאת מתוך הכרה ברורה שנפשו של התלמיד אינה ברשותנו, אלא היא הופקדה בידינו כדי לספק לו את מיטב הכלים, כדי שתוכל להגשים בעצמה את הדרך שהתווינו לתלמיד, דרך התורה והחסידות.

למי המדרשה מיועדת:

הישיבה משמשת בית לבחורים מהקהילה החסידית, בגלאים 13-18 ומטרתה לאפשר לנערים בעלי כישורים בתחום העיוני והאומנותי, להימצא בבית מדרש בסביבה מקצועית ומאתגרת, השמה דגש על מצוינות אישית ומימוש עצמי.

אני מאמין:

 • בלימוד תורה מתוך אהבה וחיבור

 • חינוך לדרך תורה ויראת שמים

 • עבודת המידות ובין אדם לחבירו

 • העמקת הקשר הפנימי והרוחני ועיצוב הזהות האישית

 • שימת דגש על עולמו האישי והחברתי של התלמיד

 • העמדת התלמיד במרכז העשייה החינוכית

 • הקניית כישורי חיים

 • חיזוק המשמעת העצמית והמחויבות האישית

 • טיפוח הכישרון האישי והעשרה בתחומי עניין

 • עידוד להישגיות לימודית וחברתית

 • מעורבות קהילתית

דמות הבוגר

 

אוהב את ה' ותורתו

מחויב לעולם התורה והיראה

אוהב את הבריות, משתלב בקהילה

ומעורב בחיי מעשה

bottom of page