top of page

מעורבות חברתית

 

המדרשה החסידית, אמונה על הוצאתו מן הכוח אל הפועל של הטוב והמעולה שבנפש האדם המשתקף גם בערכים בהם הוא מאמין ולאורם הוא מנהל את אורחותיו. אנו מאמינים כי המעורבות החברתית מסייעת בגיבוש עולם ערכים הדוגל במימושן של: אחריות, אכפתיות, ערבות הדדית, יוזמה, סולידאריות חברתית ונתינה המהוות אבני יסוד בחברה.

המדרשה החסידית, מייחסת חשיבות רבה להתנסות הבחורים ב"מעורבות חברתית" בתחומי החיים השונים, לצד הישגים בתחומי הדעת השונים. לכן אנו מקדמים פעילויות של חסד ונתינה. 

''שקולה גמילות חסדים כנגד כל המצוות'' 

(ירושלמי פיאה, פ"א, ה"א)

 

"שלושה אוהבים יש לו לאדם בניו ממונו ומעשיו הטובים..''

(פרקי דרבי אליעזר)

 

"שקולה צדקה כנגד כל המצוות"

(בבא בתרא, ט')

 

"לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך מאחיך האביון, כי פתח תפתח את ידך לו... "

(דברים ט"ו, ז'- ח')

 

"אחרי הפעולות נמשכים הלבבות"

(ספר החינוך, מצווה ט''ז)

 

"כל ישראל ערבין זה לזה

לא עליך המלאכה לגמור, ולא אתה בן חורין ליבטל ממנה"

(אבות ב' ט"ז)

bottom of page