top of page

שאלות ותשובות

אחד עשר מי יודע?

למי מיועדת המדרשה

הישיבה משמשת בית לבחורים מהקהילה החסידית, בגלאים 13-18 ומטרתה לאפשר לבחורים שהם בעלי כישורים קוגנטיבים שאינם יכולים ללמוד מסיבות שונות, יותר מ5 שעות גמרא ביום, להימצא בבית מדרש בסביבה מקצועית ומאתגרת, השמה דגש  על מצוינות אישית ומימוש עצמי.

מהו סדר היום במדרשה

סדר היום בנוי כך שהשיעורים יהיו מגוונים אך בבסיסם (בעיקר בשעות הבוקר) המודל זהה לישיבות קלאסיות. למעט בשעות אחר הצהריים שבהם מתקיימים שיעורים בתחומי דעת שונים.

האם חייבים לישון בפנימיה

חינוך הפנימייתי הוא חלק בלתי נפרד מהתפיסה החינוכית הכוללת, ולכן אנחנו רואים בחיוב רב את השתלבות הנער בפנימייה, יחד עם זאת אם יש שיקולים מיוחדים וסיבות מיוחדות נשמח גם להתחשב בהם.

מדוע המקום שלכם נקראת מדרשה

הישיבה הקלאסית שבו לומדים כל היום לימודי גמ' הלכה ומוסר, קיבלו את צביונם הישיבתי, ורבים מגדולי ישראל ראו בכך מודל שראוי לשמר אותו למשך כל הדורות, ולכן כל שינוי במודל הקלאסי  מביא עימו את הצורך גם לכנות את המסגרות אחרות בשמות שהולמים את ייעודם. כמו''כ קוראים למקום "מדרשה" כי במקום הזה התלמידים דורשים מעצמם.

האם גדולי ישראל תומכים בכם

טרם פתיחת המדרשה, ביקרו ראשיה אצל גדולי ישראל הן מהקהילה החסידית והן מהקהילה הליטאית, וזכינו להתברך מהם בחום רב, רבים מהם הביעו באוזנינו הערכה עצומה על פתיחת מסגרת חינוכית שתיטיב עם אוכלוסייות שעשויים לאבד את מקומם בקהילה במסגרת הישיבתית הקלאסית. מכוחם יצאנו לדרך ואנחנו זוכים לסייעתא דשמיא גדול מאוד.

האם מעורבות של משה''ח עשויה להשפיע על דרכה של המדרשה

משרד החינוך אינו מתערב בתכני הישיבה בכל צורה שהיא, אלא מהווה מסגרת רישמית לצרכים מימוניים וחוקיים בלבד. 

Please reload

מה הופך את המדרשה לחסידית

תורת החסידות היא תרופת-פלא, שמצד אחד יש בה הכול –  קבלה, חקירה, מוסר – והיא פונה הן לנשמה ולאמונה, הן לשכל, הן לרגש ולמעשה. כל אדם יכול למצוא בה את מקומו. בתורת החסידות מאירה הנקודה המרכזית של 'אין עוד מלבדו', וממילא העולם כמציאות עצמאית כלל אינו קיים. במדרשה מתמקדים בבנין האישיות על פי תורת החסידות.

לאן מופנים הבחורים הבוגרים

המדרשה החסידית, מתעדת לספק מענים חינוכיים גם בסיום הלימודים, ובוגריה משתלבים בישיבות חסידיות גבוהות. 

מה הם הנורמות והכללים הנהוגים במדרשה

צוות המדרשה ניסח תקנון מתומצת שבו ישנו פירוט על המותר והאסור במדרשה, התקנון מופיע כאן.

מאיזה חסידויות מגיעים הבחורים

במדרשה לומדים מגוון רחב של בחורים המשתייכים לחצרות חסידיות שונות. בשל אופיה החסידי של המדרשה ובשל התכנים וההדגשים השונים יתקשה בחור שאינו נמנה על הקהילה החסידית להשתלב במדרשה.

האם ראוי לחשוף את הנער לתחומי ידע נוספים

הדגש המרכזי הוא לימוד תורה הלכה וחסידות, תוך עבודת המידות, תחומי ידע נוספים נועדו ראשית לנצל את הזמן במלאו ובנוסף להכין את הנער לחיי מעשה

Please reload

bottom of page