top of page

להלן פירוט הסטנדרטים ומרכיבי היסוד,

כפי שהם מובאים בחוזר המנכ"ל ובמסמך הסטנדרטים:

 

סטנדרט 1 :מוגנות, בטיחות ובריאות - בית- ספר מבטיח את שלומם ואת ביטחונם של תלמידים ומורים בפעילויות השונות בתוך בית- הספר ובפעילויות מחוץ לבית-הספר ובכך מספק את זכותם של כל ילד וילדה ושל כל מבוגר לשמירה על גופם, על בריאותם הנפשית ועל רכושם על גופם, על בריאותם הנפשית ועל רכושם.

 

סטנדרט 2 :תקשורת בין-אישית וקשר בין באי בית-הספר - בית-הספר מַ בנה ומקדם יחסי אכפתיות וכבוד בין באי בית-הספר, מטפח תחושת שייכות ומעורבות חברתית בבית- הספר.

 

סטנדרט 3 :התפתחות אישית וחברתית- למידה רגשית, למידה חברתית - בבית-הספר קיימת תכנית לימודים חינוכית חברתית ספירלית ללמידה רגשית וללמידה חברתית, המשולבת בכל תחומי העשייה הבית-ספרית ברמת הכיתה, השכבה ובית-הספר.

 

סטנדרט 4 :התפתחות ערכית תרבותית - בית- הספר פועל לקידום התפתחות התלמיד בהיבט המוסרי, התרבותי, היהודי, ובהיבט האזרחי.

 

סטנדרט 5 :מתן מענה דיפרנציאלי בבית-הספר לתלמידים עם צרכים ייחודים - בית-הספר נותן במסגרתו מענים מובחנים לצרכים מיוחדים של תלמידים בתחום הקוגניטיבי, הרגשי, החברתי, המשפחתי והכלכלי.

 

סטנדרט 6 :יחסי גומלין בין בית-הספר להורים ומכוונות לקהילה - בית-הספר מבנה מערך של העברת מידע להורים בנוגע לבית-הספר ובנוגע לילדיהם. בית-הספר מעודד את ההורים ומשתף אותם בקבלת החלטות ובפעילויות של בית- הספר. בית-ספר פועל מתוך אוריינטציה קהילתית.

 

סטנדרט 7 :איכות סביבה ואסתטיקה של הסביבה הפיזית של בית-הספר - בית-הספר מהווה סביבה נעימה נקיה ובטוחה, ומתמיד לטפח את סביבתו תוך שיתוף התלמידים.

bottom of page