top of page

כישורי חיים

 

כישורי חיים - היא תכנית התפתחותית הפועלת לפיתוח כשירות רגשית-חברתית של הבחורים, ולחיזוק יכולתם להתמודד עם מצבי חיים שונים. התכנית כוללת נושאים הקשורים בהתפתחות ובמניעה. 

 

 

אופי הפעילות

הפעילות היא ברובה חווייתית. בכל נושא מתנסים התלמידים בסדנה שתאפשר להם התחברות אישית לנושא בדרך חווייתית, חשיבה רפלקטיבית על החוויה, המשגה של הנושא ולמידה שלו, וכן הפעלה שתאפשר יישום של הנלמד. 

הפעילויות מאפשרות עבודה אישית, עבודה בזוגות, בקבוצה קטנה, עבודה במליאה ועבודה בשיטה של אקווריום.

 

 

עקרונות לבחירת התכנים:

התכנית המשכית ושמה דגש על על נושאים מרכזיים מתוך ניסיון להעמיק בנושאים אלה ולצד הכללת נושאים נוספים שאופיים ''טעימות''. בחירת הנושאים נוגעים לסוגיות הכשרה והכנה לחיים לצד מענים לסוגיות המעסיקות נערים בגיל התבגרות ובנויים על פי שלבי ההתפתחות והרלוונטיות לכל גיל.

כמו''כ מתייחסת התכנית למצב חיים רלוונטים, לצד חיזוק ערכים של קבלה וסובלנות לאחר, התכנית מתכתבת עם סוגיות הדנות במשמעות החיים, מיומנויות הקשורים במתן עזרה, בקבלת עזרה ובעבודת צוות.

תכנית שנה א'

תכנית שנה ב'

תכנית שנה ג'

bottom of page