top of page

רכז חברתי

 

 

הרכז החברתי נושא באחריות לפעילויות בתחומי החינוך והתרבות של התלמידים, מיודע ומעורב בביצוען של פעילויות נוספת בחינוך המשלים (לא פורמלי) של המדרשה עיצוב מבנה חינוכי-פדגוגי בתחום החברתי-תרבותי של המדרשה.

 

תחומי אחריות:

א. אחריות על שעת מדריך ומחנך

ב. סיורים וטיולים (ריכוז ותיאום והמתאם הבלעדי)

ג. בניית תכנית מעורבות חברתית וישומה

ד. פעילות פנאי פנימיה כולל הפעלות חינוכיות ויזום פעילות

ה. הפעלת מועצת תלמידים. 

bottom of page