top of page

תיאור עבודה מנהל החינוכי

 

כללי:

1. זיהוי בעיות וצרכים של התלמידים

2. גיבוש מדיניות, המבוססת על "אני מאמין".

3. הצבת יעדים לימודיים וחינוכיים הנגזרים מהמדיניות, בחירת חלופות של אסטרטגיות להשגת היעדים וניהול תהליך קבלת החלטות לבחירת חלופה מועדפת.

4. תיכנון הפעילות החינוכית, המתחייבת מהמדיניות ומהאסטרטגיות הנבחרות, תוך הפעלה והתאמה של תכניות לימודים, שיטות הוראה ועזרי לימוד.

5. פעילות כסוכן שינוי ומטפח יוזמות כפי שמתבקש מההכנות להפעלה ומביצוע הפעילות הלימודית החינוכית.

7. גיבוש ופיתוח הצוות וקידומו המקצועי תוך חיזוק המוטיבציה ויחסי הגומלין בצוות והבטחת תיפקודו המתואם.

8. טיפוח אקלים חינוכי וחזות הסביבה הפיזית 

9. הערכה ומשוב על תפוקות לימודיות וחינוכיות.

10.הידוק הקשר עם הממונים.

 

התפקידים והפעילויות הנדרשים ממנהל החינוכי עפ"י תחומי הפעילות העקריים שלו הם:

התחום האירגוני

 

א. אירגון והפעלה של המדרשה כיחידה אירגונית

1. אחראי לכל תחומי הפעולה והעבודה של המדרשה וצוות הורים.

2. אחראי להכנה ולביצוע של תכנית העבודה לכל שנת לימודים.

3. קובע את סדרי העבודה במוסד, עפ"י הנחיית המשרד.

4. אחראי לקביעה וקיום של מערכת שיעורים תקינה וקיום מסגרת לימודים מתאימה בעת העדרות מורים.

5. קובע מועדי הבחינות, החזרתן במועד ודרכי תיקונן ומפקח על מתן תעודות. קובע את סדרי העבודות בכתב (חיבורים מבחנים וכיו"ב) לפי הוראות המשרד ובהתייעצות עם המורים והמחנכים.

בודק דוחות המורים על העבודות בכתב וקורא לפי הצורך עבודת תלמידים.

6. מפקח על ביצוע תוכנית הלימודים.

 

7. אחראי לחלוקת העבודה במדרשה

  - מינוי מחנכים לכיתות

  - חלוקת עבודת ההוראה בין המורים.

  - מערכת השעות השבועית של כל אחד מהמורים

  - חלוקת תפקידים נוספים בין המורים

  (ריכוזים, השגחה בהפסקות, החלפת ספרים, השתתפות בטיולים ובפעיליות וכו').

  - מערכת השעות השבועיות של כל אחד

  מהמורים.

  - קובע תחומי הפעולה של סגניו ועוזריו

  ואחראי על פעולותיהם.

 8. רישום, קבלה ושילוב תלמידים על פי התקנות ושיקולים חינוכיים ולימודיים של המדרשה.

9.  סדירות ביקור התלמידים במדרשה (איחורים, חיסורים, העדרויות ממושכות).

10. יו"ר המועצה הפדגוגית של המדרשה, אחראי לזימונה, פעילותה וביצוע מסקנותיה.

11. אחראי לפעילות הוועדות המקצועיות של המדרשה.

12. מדווח למשרד  החינוך על מצב במדרשה.

13. אחראי לקשר ולשתוף הפעולה שבין ביה"ס והרשויות (המשרד, הרשות המקומית).

 

אמרכלות - טיפול בבעיות ניהול יומיומיות

1. טיפול במהלך התקין של העבודה האמרכלית, שתפקידה לשרת את הפעילות הלימודית- חינוכית.

3. פתיחה וסגירה מאורגנת של שנת הלימודים.

4. ניהול הרשומות החינוכיות, תקן ומצבה, דוחות עבודת מורים ונוכחות תלמידים. יומני כיתות, מחברות ציונים, יומני העבודה של המורים, יומן המנהל, כרטסת התלמידים, יומני ההקבצה וכו'.

5. אחראי להפעלתם ולקיומם של שירותים שונים בביה"ס; פסיכולוגים, בריאות, מזכירות, ספרי לימוד.

7. אחזקה והעשרה של הציוד והמתקנים בביה"ס, ספריות, חדרי מקצוע.

8. הבטחת שלומם של התלמידים - בנושאי בריאות, בטיחות, זהירות בדרכים, מניעת תאונות, הג"א וכיו"ב.

9. מפקח באופן אישי ובאמצעות המורים והמחנכים על פתיחת יום-הלימודים

 

 

 

 

התחום הפדגוגי - לימודי

1. אחראי למהלך התקין והסדיר של הלימודים והפעילות החינוכית.

2. דואג להעמקת המחשבה הפדגוגית והחינוכית במדרשה.

3. אחראי פדגוגית על עבודת המורים.

4. אחראי לביצוע תכניות הלימודים.

5. מטפל במהלך התקין של ההוראה ותכניות הלימודים:

  - הכונת המורים והדרכתם בביצוע תכניות הלימודים והתאמתם לרמת התלמידים ולצרכיהם.

  - הפעלת תכניות לימודים חדשות, הכנסת שינויים, ייזום חידושים, ייזום תכניות לימוד במדרשה.

  -  לימוד והפעלה של שיטות הוראה חדשות.

  - לימוד והכרות של עזרים ומכשירי לימוד ושמירה מתמדת על חדשנות ומודרניזציה (כולל מחשוב).

  - מטפל בבקשות הורים להנהגת תכניות השלמה או תכניות לימודים נוספות.

6. מקיים תהליכי איבחון של בעיות למידה ומציע דרכים להתמודדות אתן ולפתרונן.

7. מטפל בבעיות למודיות חינוכיות וחברתיות של פרטים.

8. מטפל בבחינות, בעבודות תלמידים וקורא עבודות, עפ"י הצורך.

9. מטפל בתלמידים המתקשים להשתלב במסגרות הרגילות.

10.מפעיל את המועצה הפדגוגית, אחראי לפעולתה ולביצוע מסקנותיה.

11.מפתח מאגר של משאבי למידה.

 

תחום חינוכי - חברתי

1. עוסק בחינוך לערכים ובליבה החינוכית של המדרשה.

2. מטפח מעורבות, יזמה ואחריות של התלמידים, מחנך לדימוקרטיה פעילה.

6. אחראי לקיום הסדר של פעילות החינוך שמחוץ למערכת השעורים כמו: מועצת תלמידים, מועדון תלמידים, חוגים, טיולים, מסיבות, מחנות וכו'.

 

7. מקיים קשר עם הורים ועם ועד ההורים.

  מטפח מעורבות הורים ומקפיד על פיתוח ערוצי תקשורת בין המדרשה, ההורים והקהילה.

9. מקיים קשר עם האחראי לחינוך המשלים והחוגים הנוספים.

 

 

פיתוח צוות

1. פיתוח הצוות החינוכי, הפעלתו באורח דימוקרטי, שיתופו בתהליך קבלת החלטות במדרשה, הנעתו לעבודה, גיבוש השקפת עולם חינוכית ומחויבות לתפקיד.

2. מתייעץ עם המורים לצורך תיכנון וביצוע פעולות שונות במדרשה. משתף בתיכנון, בביצוע ובאחריות למפעלים ע"י עידוד יוזמה ויצירת אוירה מתאימה.

3. מעביר תחומים שבאחריותו לטיפול ע"י סגן ובעלי תפקידים.

4. מדריך את המורים, אינדווידואלית וקולקטיבית; מורים ותיקים, חדשים, טעוני הדרכה - ע"י ארגון שעורים מודגמים, קיום דיוני צוות, שיחות אישיות, הכוונה לספרות מקצועית וכו'.

5. מפתח עבודת צוות ושיתוף פעולה בין המורים.

6. אחראי לקידומו ולפיתוחו המקצועי של הצוות.

7. פיתוח יחסי אנוש ותקשורת בין-אישית.

8. מתלווה למפקח בביקורו במדרשה ובכיתות ומשתתף בשיחות הסיכום וההדרכה שלאחר הביקור.

 

הערכה משוב מעקב

1. עוסק באופן שוטף בהערכה של מסגרות, תהליכים ותוצרים ובמעקב אחר הכנסת שינויים.

2. דואג לפיתוח כלים ודרכי בדיקה והערכה אלטרנטיביים של ההשגים והתוצרים.

3. מכוון את המורים להפעלה של כלי משוב והערכה יעילים לצורך מעקב על השגי התלמידים.

4. אחראי להשגי התלמידים ולהערכת המורים בזיקה לתרומת המורים להשגים אלה.

bottom of page