top of page

רכז שיעורי עזר

 

 • הרכז ירכז רשימת תלמידים הזקוקים לשיעורי עזר את הנתונים יספקו המורים המלמדים.

 • הרכז יהיה בקשר הדוק עם בעלי התפקידים שדרכו ירכז את הנושאים הנלמדים.

 • ישתתף במפגשים קבועים באסיפות מורים ובישיבת ציונים.

 • יבדוק את יעילות השיעורים וניצול הזמן בהם.

 • קליטת תלמידים חדשים למערכת זו וליטתם בתאם עם הגורמים הנ"ל.

 • ירכז משוב קבוע מהמורים בשיעורי העזר כל מידת היחס וההשקעה של כל תלמיד.

 • יקבל משוב חודשי תקופתי מהתלמידים על יעילות השיעורים יחס המורים והצרכים השונים ודיווח לגורמים השונים.

 • יעקוב אחר התקדמות התלמידים שיעורי בית מבחנים ציונים בתעודה וכו'.

 

מעקב ודיווח על פי השלבים

 

 • הערכת תלמידים על פי השגים קודמים

 • שילוב החניךבמערכת למידה אישית או קבוצתית על פית תוכנית מובנית קבוע מראש ובהתאם לצרכים המשתנים.

 • שילוב במסלולים רלוונטים

 • תמיכה שוטפת במקצועות

 • מעקב אחר צמצום הפערים

 • בקרה ומשוב תוך הוכחות ממשיות לשיפור הישגים והרגלי למידה.

bottom of page