top of page

רכז טיולים

 

רכז הטיולים  אחראי על מערך הטיולים השנתיים במדרשה.

  • לערוך סקר שווקים.

  • לקיים פגישות עם חברות הטיולים.

  • לבדוק מסלולי הטיולים.

  • לבדוק התאמת מסלולי הטיול לתכנית הלימודים השנתית, תוך התייעצות עם הצוות החינוכי.

  • לקבוע תאריכי הטיולים.

  • לעמוד  בקשר עם גורמים בטחוניים לצורך תיאומים.

  • לערוך מעקב ובקרה אחר הטיולים וקבלת משוב מתלמידים ומורים.

bottom of page