top of page

הלכה

 

ליקוט נפלא מדברי רבותינו הראשונים והאחרונים, בנחיצות לימוד ההלכה, וקדימתו לשאר חלקי חלקי התורה, כדי לדעת את הדרך נלך בה ואת המעשה אשר יעשון. 

תנא דבי אליהו כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עולם הבא שנאמר הליכות עולם לו אל תקרי הליכות אלא הלכות. (מגילה כח)  מיום שחרב בית המקדש אין לו להקב"ה בעולמו אלא ד' אמות של הלכה בלבד. (ברכות ח.) אמר רב חסדא מאי דכ' אוהב ה' שערי ציון מכל משכנות יעקב אוהב ה' שערים המצויינים בהלכה יותר מבתי כנסיות ומבתי מדרשות. (ברכות ח). כ' הדרישה יש בעלי בתים נוהגים ללמוד בכל יום גפ"ת ולא שאר פוסקים וכו', אבל לי נראה שיש ללמוד ספרי הפוסקים דיני התורה וכו', דזה עיקר ושורש לתורתינו וכו', אבל הנך בעלי בתים שאינם לומדים רק ג' או ד' שעות לא ילמדו בש"ס לחוד. (ש"ך יו"ד סי' רמ"ו סק"ה) גם תזהרו מאוד ללמוד ד' ש"ע ותהיו בקיאים בהם להלכה, תתאמצו מאוד בזה כי היצה"ר אינו מסכים לזה. ובאמת זה הכרח גדול יותר אפי' מלימוד גמ' כי מה יענה ליום פקידה בבואו לעלמא דאתי והוא צורבא מרבנן ויודע כמה דרושים. וישאלוהו דין בשו"ע ולא ידעי. (רחמי האב אות ל"ג)

 

bottom of page