top of page

היסטוריה

 

"זכור ימות עולם בינו שנות דור ודור" (דברים לב ז). עניינו של העיון ההיסטורי הוא העבר האנושי כפי שעיצב את חייהם של יחידים וחברות. אנו לומדים ומלמדים היסטוריה מתוך הכרה שלימוד דברי העבר הוא עניין משמעותי. מטרת הלימוד איננה רק ידיעת עובדות ופרטים על העבר, אלא הבנת דרכי התמודדותם של בני הדורות הקודמים עם בעיות אנושיות. צורת לימוד זו מתבצעת לפי דרכי ההוראה – למידה של תחום הדעת היסטוריה.


 

bottom of page