top of page

חומרי למידה

חומרי למידה שהופקו במסגרת המדרשה החסידית. הפקת חומרי למידה שונים מטרתם לטפח את כלי החשיבה וכלי למידה והנחיה. צוות החינוכי משתמשים בכלים מגוונים כדי לפתח את הרגלי הלמידה, היצירתיות וכדי לעודד סגנונות שונים ללמידה. 

קונטרס עריכת השלחן

הופק עבור קעמפ קיץ תשע''ה 

ערך הרב ניסן משה פודולסקי

קונטרס ד' מינים

לשינון, תרגול וחזרה

ערך הרב אפרים רכטשפר

bottom of page