top of page

תורה, נביאים וכתובים.

 

התנ"ך הוא יסוד קיומו של עם ישראל והוא גם נחלתו של כל יחיד ויחיד בעם ישראל. אחריותנו כמורים וכמחנכים היא לפתוח את שערי בית המדרש ולעשות כל מאמץ לחבר בין התלמיד באשר הוא שם ובין הכתובים שניתנו לו מסיני ואילך. מטרתנו היא שהלימוד יוביל את התלמידים: לשמוע את דבר ה'. להיות מחויבים לערכי התורה, למצוותיה ולהנהגותיה. להזדהות ולהרגיש שייכות לעם ישראל. לדעת ולאהוב ללמוד תורה כחלק ממסורת הלימוד לאורך הדורות.


 

bottom of page