top of page

מהי לשון?

 

טיפוח הכשירות הלשונית של התלמידים - השליטה בלשון, הכושר להשתמש בכלים הלשוניים: הרחבת אוצר המילים; שכלול ההבעה בכתב ובעל פה וההבנה של טקסטים; שימוש תקין בלשון - בהגייה, בכתיב, במשמעות, בנטייה, בתצורה ובתחביר; גיוון וגמישות משלבית  והתאמת הלשון לנסיבות.


 

bottom of page