top of page

חינוך גופני

 

"נפש בריאה בגוף בריא" אומר הרמב''ם ישנו קשר ישיר בין הגוף לנפש, הם מהווים יחידה אחת. לפעילות הגופנית יש חשיבות עליונה בשמירה על בריאות. מחקרים רבים הוכיחו שפעילות גופנית תורמת לאיכות החיים ולאריכותם של האדם.  מטרת התכנית לפתח ולטפח אצל התלמיד את חשיבות הפעילות הגופנית, זאת, להבטחת איכות חייו, בריאותו ואישיותו בהווה ובעתיד. ככלל האדם שהוא פעיל ובריא יש בו יותר כוחות לעבוד את ה'. 

bottom of page