top of page

חסידות

 

בהיותו בן חמש, נשאר הבעל שם טוב יתום מאביו הקדוש, שנפטר בהשאירו לו הצוואה הקצרה הבאה: בני! אומר הגאון הצדיק הישיש ר' אליעזר בשכבו על מיטת חוליו, ברגעים האחרונים לחייו בעולם הזה, אל בנו יחידו בן החמש: אל תירא מאף אחד ומשום דבר בעולם, כי אם מהקב"ה בלבד. אהוב בכל עומק לבך ובלהב נשמתך כל יהודי בלי הבדל מי הוא ואיך הוא. בצוואה קצרה זו, מסר האב הקדוש לבנו יחידו בן החמש, את ה"צידה לדרך" לכל החיים. 


 

מעלת השמחה

מצ''ב לקט לימודים אודות מעלת השמחה מספרי רבותינו הקדושים נערך ונלקט על ידי הרב אדלר

bottom of page