top of page

מהי מחשבת ישראל?

 

מחשבת ישראל היא פרי הניסיון המתמשך של הוגים יהודים בכל הזמנים לפרש את היסודות העיוניים של עם ישראל ולהתמודד עם האתגרים שהיא מציבה בפני כל דור ודור. בכך מהווה מחשבת ישראל תשתית רעיונית לשמירת תורה ומצוות מתוך יראת שמיים ואהבת ה'. הלימוד עוסק בתורה, מחשבת חז''ל. הפילוסופים של ימי הביניים. קבלה וחסידות. ועוד...


 

bottom of page