top of page

נהלי יציאות וחולים

 

אישורי יציאה

בשל המצב הביטחוני השורר בארץ ועמם הסכנות האורבות, יש להיצמד לנוהל יציאת תלמידים מהמדרשה.

נוהל יציאת חניכים מהמכון חופשות מיוחדות

היציאה מהמדרשה תיעשה באמצעות אישור יציאה מסודר על ידי איש הצוות

יש ליידע את אנשיי הצוות נוספים.

 

נסיעה בטרמפים

יש לאסור נסיעה בטרמפים.

באחריות איש הצוות להתריע ולבדוק שהתלמידים אינם נוסעים בטרמפים כמו כן באחריותו להבהיר לתלמידים את הסכנות הטמונות בכך.

 

שחרור לחופשה חריגה

תלמיד המבקש לצאת במועד שאינו מופיע בלוח החופשות יש לוודא את סיבת היציאה ולאמת את היציאה עם הוריו.

יש לבדוק שהיציאה אינה פוגעת ברצף הלימודים.

אישור יציאה ליותר מיממה מחייבת אישור מנהל

יש לוודא שהתלמיד יוצא בשעות סבירות לפני רדת החשכה

 

נוהל אי חזרת תלמיד

ביום הגעת התלמידים יוודא איש הצוות את הגעתם של כל תלמידים הקבוצה. במקרה ותלמיד לא הגיע יש ליצור קשר עם משפחתו ולבדוק את סיבת איחורו.

 

טיפול רפואי

מטרת הנוהל היא להבהיר את העקרונות והשיטה לטיפול בתלמיד חולה

מנהל הפנימייה משמש כאיש סמכות בכל הנוגע לטיפול בתלמיד חולה.

 

אבחון והפנייה

תלמיד המתלונן על מיחושים יפנה למדריך הקבוצה לשם אבחון ראשוני

בהתאם לשיקול המדריך יעביר מדריך הקבוצה לאחראי חולים על מצב התלמיד והמשך טיפול הרפואי יטופל על ידו.

על המדריך לעקוב אחר טיפול התלמיד

ככלל, יש לשחרר תלמיד הביתה לטיפול רפואי.

אין להשאיר תלמיד חולה בפנמייה אלא בחדר חולים המיועד לכך

אם יש צורך בביקור אצל רופא ילווה התלמיד על ידי האחראי חולים.

במידה ולא יתאפשר לאחראי חולים ללוות תלמיד אחריות מוטלת על המדריך הקבוצה

כל מקרה של חולה  יתויק בתיק מעקב שבמערכת משוב

 

 

 

 

bottom of page