top of page

שותפים:

 

מנהל

ס. מנהל

צוות מחנכים

יועץ

 

מרתון תכניות עבודה - תש"פ 

בפני מפקח מר קובי עמר

 

תעודת זהות

בית ספרית

 

המדרשה החסידית 

סמל מוסד 144196

בעלות: לציון ברינה

תפקידים:

מנהל: מנחם בומבך

מנהל תיכון: משה מלמוד

רכז קודש: הרב צבי אלדר

מנהל הפנימיה: הרב ישראל קולא

רכז חינוכי: הרב מטות דייטש

נתונים:

כיתה ט' 20

כיתה י 22

כיתה יא' 20

כיתה יב' 19

 

תכניות תומכות הוראה:

התיכון הויראטואלי י' ויא' מט'ח משרד חינוך 

זכאות לבגרות:

זכאות לבגרות תשע''ח: 83%

צפי זכאות לבגרות תשע''ט: 92%

איכות התעודה: 

מתמתיקה 5 יחי' 17%

אנגלית 5 יחי' 42% 

מדעי המחשבה 5 יחי' 50%

הנושאים- המטרות והיעדים לשימור ולשיפור

שימור

שיפור

bottom of page