הישיבה הגדולה 

הרב נוישטט בתיאור הישיבה הגדולה 

הישיבה הגדולה תתמקד, בראש ובראשונה בלימוד עיון - אליבא דהלכתא. 

 

"משל, לאדם שהיה מהלך באישון לילה ואפילה, ומתיירא מן הקוצים ומן הפחתים ומן הברקנים ומחיה רעה ומן הלסטין, ואינו יודע באיזה דרך מהלך, נזדמנה לו אבוקה של אור ניצל מן הקוצים ומן הפחתים ומן הברקנים, ועדיין מתיירא מחיה רעה ומן הליסטין ואינו יודע באיזה דרך מהלך, כיון שעלה עמוד השחר ניצל מחיה רעה ומן הליסטין, ועדיין אינו יודע באיזה דרך מהלך, הגיע לפרשת דרכים ניצל מכולם... מאי פרשת דרכים? א"ר חסדא: זה ת"ח ויום מיתה. רב נחמן בר יצחק אמר: זה ת"ח ויראת חטא. מר זוטרא אמר: זה ת"ח דסלקא ליה שמעתתא אליבא דהלכתא" (סוטה כא ע"א).

 

"אבל המתעסק בתלמוד ומורה ומבאר המצוות כתיקונן ומגיד הלכה למעשה אין לך מדה גדולה מזו, כי בתלמוד פתרון התורה והמשנה והמצוה שהן בקבלה הלכה למשה מסיני" (רבינו חננאל, ב"מ, לג ע"א).

"כל העוסק בתורה בלבד ואינו מתעסק במצוות, וגם להוציא הדין לאמיתו וההוראה כתיקונה, כאילו גם תורה אין לו" (רבינו חננאל, ע"ז יז, ב).

"אמר רבי יוחנן משום רשב"י גדולה שימושה של תורה יותר מלימודה" (ברכות ז, ב) – ופירש הראבי"ה (ברכות, יח) "מפני שלמד ממנו הלכה למעשה" [וכ"כ גם המהרש"א שם].

 

 

 

 

עם סיום שיעור ד' 
ממשיכים הבוגרים בישיבה גדולה