top of page

כי אמרתי עולם חסד יבנה

כל העולם נבנה בחסד שנאמר: "כי אמרתי עולם חסד יבנה" וכן הוא אומר "זכור רחמיך וחסדיך כי מעולם המה". (תהילים כה במשלי כא', כא') אומר שלמה המלך החכם מכל אדם, "רודף צדקה וחסד ימצא חיים צדקה וכבוד, כבוד בעולם הזה וחיים-בעולם הבא. ע"פ הירושלמי פאה ללמדך שכל מי שהוא רודף ועושה צדקה וגמילות חסדים יורש שלוש מתנות טובות, ואלוהן: חיים, צדקה, וכבוד. (פרקי דר' אליעזר ט'ו)

העומד בראש חם ולוהט

לאחת מעיירות פולין הגיעה השמועה כי למחרת תגיע הרכבת הראשונה לעיירה. יצאו כל בני העיירה לחזות בפלא החדש, וביניהם יצא גם אדמו"ר העיירה. לא הסתפק האדמו"ר בהתבוננות ברכבת וניגש למשש במו ידיו את הקרונות והקטר. תמהו חסידיו לפשר התנהגותו ושאלוהו על כך. השיב ל הם האדמו"ר: "מכל דבר בעולם יש ללמוד לקחים. ראיתי את קרונות הרכבת, והנה קרים כקרח, אולם הקטר היה חם ולוהט. הסקתי מסקנה:

"אם המוביל העומד בראש חם ולוהט, יש בכוחו לגרור אחריו גם רבים, שהם כשלעצמם קרים כקרח".

דאגה בלב איש ישיחנה

הגמרא במסכת יומא אומרת כך: "דאגה בלב איש ישיחנה" פירוש ראשון - ישיחנה לאחרים - דהיינו יספר אותה לאחרים ובכך יקל מדאגתו.. פירוש שני - ישיחנה מדעתו [כמו הסח הדעת] עוד פירוש נפלא מובא בשם ר' אשר מסטולין זצוק"ל שאומר: ידוע ממסכת ברכות ששיחה זו תפילה שמשם לומדים שיצחק תיקן תפילת מנחה - "ויצא יצחק לשוח בשדה". ועל זה אומר ר' אשר צדיק פירוש שלישי בשם אביו: ישחינה - דהיינו יתפלל עליה !!! – שבתפילה ישפוך ליבו על דאגתו !!!

טבע של גרעיני הנשמות

"גננים הם בגן ה' לעבדה ולשמרה, ואף אם יראו בהם נערים אשר לפי הכרתם מרי נפש הם ומידות רעות להם, ידעו שזה טבע של גרעיני הנשמות ובוסר המלאכים, מרים הם בחניטתם ומלאים עסיס בגדלותם... אין מידה וטבע רע בהחלט בילד מישראל, כבר הורונו קדושי ישראל ומרן הבעל שם-טוב... רק שצריכים לדעת איך לשמש בהם ולגדלם!" (מתוך: "חובת התלמידים", האדמו"ר מפיאסצנה, עמוד י')

bottom of page