top of page
תפקיד לכל

תפקיד לכל

המדרשה אמונה על הוצאתו מן הכוח אל הפועל של הטוב והמעולה שבנפש האדם המשתקף גם בערכים בהם הוא מאמין ולאורם הוא מנהל את אורחותיו. אנו מאמינים כי המעורבות החברתית מסייע בגיבוש עולם ערכים הדוגל במימושן של: אחריות, אכפתיות, ערבות הדדית, יוזמה, סולידאריות חברתית ונתינה המהוות אבני יסוד בחברה. במדרשה לכל בחור תפקיד שבו הוא נושא באחריות

לומדים ומעמיקים

לומדים ומעמיקים

הבחורים נבחנים על דפי גמ' נבחנים אצל גדולי ישראל ומתברכים מפיהם.

נפש בריאה בגוף בריא

נפש בריאה בגוף בריא

במהלך הקיץ יתקיימו פעילות סביב חשיבותה של תזונה ובריאות הגוף.

הלכה יומית

הלכה יומית

Describe your image here. Click me and then "Organize Images" to change my text. I'm a great way to display many images along with text to describe them.

נאמני תפילה

נאמני תפילה

קבוצת תלמידים יזמו תכנית 'נאמי תפילה' רשמו נקודות שהן חשובות לחיזוק התפילה והחתימו את החברים.

עידוד הקריאה

עידוד הקריאה

Describe your image here. Click me and then "Organize Images" to change my text.

פנקס מודעות עצמית

פנקס מודעות עצמית

ידוע, כי הרבה מגדולי ישראל רבי זושא, רבי אריה לוין ועוד. היו מעלים על הכתב את קורותיהם ומעשיהם בפנקס קטן ועורכים מעקב על עצמם בכדי להיות מודעים היכן זקוקים הם לשיפור. בהנחה שככל שיתחילו תלמידנו במעקב עצמי בגיל צעיר, כך יש סיכוי שזה יוטמע בנפשם ודווקא כל יוכלו להשיג השגות גבוהות בעתיד.

Water Droplets

Water Droplets

Describe your image here. Click me and then "Organize Images" to change my text. I'm a great way to display many images along with text to describe them. When your visitors click on me I can expand or link to anywhere you choose.

נואם צעיר

נואם צעיר

במסגרת קורס מדברים בפני קהל, מעודדים את הבחורים לנאום ולשפר את מיומנויות הדיבור.

bottom of page