top of page

מילון מונחים בחינוך 

 

מידע וידע הם מהיסודות המרכזיים בפיתוח מערכת חינוכית מיטבית. המתעניין ימצא במילון זה מידע מעודכן במכלול תחומי החינוך ובתחומי דעת מרכזיים הנוגעים לעבודתינו החינוכית במדרשה החסידית.

אבחון דידקטי

נערך ע"י מורה להוראה מתקנת שעבר קורס אבחון דידקטי; מטרתו היא לאפיין ולמפות את הכוחות ואת הכשלים בלמידה בתחומי מיומנויות היסוד - קריאה, כתיבה, הבעה בכתב ובעל-פה, מתמטיקה ועוד...

איתור צרכים

איתור צרכים הוא תהליך של פנייה לקהל היעד אליו מיועד הפיתרון, על מנת לבחון את צרכי הידע שלו ולשקפם בפיתרון שייבנה. לתהליך איתור הצרכים שני שלבים: השלב הראשון בביצוע בתהליך הוא הגדרת קהל היעד. בשלב השני חשוב לבחור את השיטה בה נדגום את צרכני הידע הפוטנציאליים. וביצוע תהליך איתור צרכים ממוקד, שיטתי ומובנה יסייע בבניית פיתרון שיהא לא רק אפקטיבי אלא גם מענה לצרכים אמיתיים.

אסטרטגיות למידה

אסטרטגיות למידה הן הדרך ללמוד איך ללמוד או איך ללמוד בדרך יעילה יותר.

אסטרטגיה היא קביעת מטרות ובחירת דרכי פעולה למימושן. אסטרטגיות למידה הן הכלים ודרכי הפעולה שאותן מאמץ התלמיד במטרה להבין וללמוד חומר חדש או להכין מטלה. אסטרטגיות למידה שייכות לתחום הקוגניטיבי ולפיתוח מודעות מטה קוגניטיבית של התלמידים. אסטרטגיות אלו משפרות את זכירת החומר הנלמד, מסייעות ביכולת הוצאת העיקר מן הטפל, מאפשרות לתכנן ולארגן את החומר הנלמד ומכאן ליכולת לענות נכון על שאלות שנשאלות. אסטרטגיות למידה נועדו לשפר את איכות הלמידה.

ארגון לומד

ארגון לומד הוא תפיסה שלמה ומקיפה של תרבות ארגונית, ארגון המרחיב ללא הרף את יכולתו לעצב את עתידו. תהליך הלמידה הארגונית מאפשר את העלאת הידע הסמוי בארגון והפיכתו לידע גלוי, כאשר ידע גלוי מתייחס לידע הקיים הידוע והמוכר בארגון ואילו ידע סמוי מתייחס לידע הקיים אצל עובדים או גורמים אחרים במערכת הארגונית אך אינו ידוע וגלוי לכל. 

התפתחות מקצועית

ההתפתחות המקצועית של עובד ההוראה מתמקדת בשיפור מתמיד של הידע המקצועי בתחום ההוראה-הלמידה-ההערכה (ידע דיסציפלינארי, ידע על לומדים וידע על תכנון והפעלה של אסטרטגיות הוראה-למידה-הערכה), תוך הקפדה על חדשנות ועל עדכנות. המרכיבים השונים מתאפיינים בהתייחסות לעובד ההוראה כאל לומד מבוגר, כלומר הלמידה מתבססת בעיקר על ניסיונו המקצועי ומאפשרת רפלקציה וחקר על עבודתו עם עמיתיו תוך גיבוש של תובנות פרקטיות לגרעין ידע מקצועי חדש בתחום המומחיות בהוראה.

חומרי הוראה-למידה

מקורות או משאבים העומדים לרשותו של המורה בזמן תכנון מצבי הוראה לכיתתו. מתכנני תכניות לימודים עמדו על הצורך בהפרדה בין "תכנית לימודים" ל"חומרי הוראה-למידה". הבחנה זו מדגישה את מקומה של תכנית הלימודים כבסיס רעיוני ותכני לתכנון הלימודים ואת חומרי הלימוד כעזרים המאפשרים, ככלים ואמצעי תיווך ליישום מטרות של תכניות הלימודים. 

חזון בית ספרי

החזון מגדיר את הזהות הבית ספרית ואת המשמעות המיוחסת לעשייה. הוא בא לתאר את ביה"ס במיטבו. החזון אינו מגדיר "מה עושים", אלא את הערכים והעקרונות המנחים את העשייה, תהא אשר תהא.

כיתה הטרוגנית

מיצוי הפוטנציאל הלימודי של כל תלמיד, חתירה לצמצום הפער הבינעדתי בהשכלה וכן התאמת תוכניות הלימודים לכישוריהם ולנטיותיהם של התלמידים. התפיסה ההטרוגניות מתייחסת לשונוּת ביכולותיהם של תלמידים על רקע עדתי וחברתי-כלכלי. בכיתה ההטרוגנית הינה "מכלול של פרטים השונים זה מזה ברקעם, בתכונותיהם האישיות ובאפיוניהם כתלמידים". 

לומד בעל הכוונה עצמית

לומד לבד ועם עמיתים, מגדיר את מטרות למידתו, קובע את דרכי פעילותו ואת האסטרטגיות המועדפות על ידו בתהליך הלמידה ומעריך את תהליכי הלמידה שלו ואת תוצריו בגישה פנימית וביקורתית .מאפיינים של לומד בעל הכוונה עצמית: קבלה עצמית, כישורי תכנון למציאת פתרונות, הנעה פנימית, הערכה פנימית, פתיחות להתנסויות, גמישות ואוטונומיות .

למידת עמיתים

למידת  עמיתים היא כלי עוצמתי התומך בהתפתחות המקצועית. הלמידה משותפת של אנשים בעלי תחומי עניין משותפים   מאפשרת שיתוף ברפרטואר הרחב והמגוון של המשתתפים – ניסיון ייחודי, נקודות מבט שונות, ניסיון משותף של חברי הקבוצה, למידה מתוך ידע תיאורטי של מודלים בתחומי הידע השונים ושימוש רב בניתוח אירועים  תוך תהליכי משוב בקבוצה. 

מידענות

שימוש מושכל במידע, על סוגיו וייצוגיו השונים, על מנת להשיג יעד מוגדר. המידענות כוללת את היכולות הבאות: לזהות את הצורך במידע ולהעריך את טיבו והיקפו של המידע הנחוץ; לאתר ולאחזר מידע רלוונטי באופן מושכל ויעיל; להעריך את המידע ואת מקורותיו באופן ביקורתי לשלב, באופן מושכל, מידע נבחר לתוך בסיס ידע ומפת מושגים קיימים; לעבד את המידע במיומנות, בהתאם לצורך; להציג את המידע בדרך בהירה ומשכנעת; להבין היבטים חוקיים, אתיים וחברתיים הנוגעים לנגישות למידע ולשימוש בו וליישם את המשתמע מהם.

מפת מושגים

תרשים סכמאטי שבו מוצגים מושגים הקשורים לתחום תוכן מסוים. המושגים מקושרים על-ידי מילות קישור המבטאות את הזיקות שבין המושגים.

ניהול ידע

גישה ניהולית העוסקת בידע המעשי של הארגון, הגלוי והסמוי, בעיקר על ידי חשיפת הידע הסמוי בו מחזיקים העובדים .. ניהול ידע עוסק בידע הקיים בארגון וביצירת ידע חדש. הידע הקיים והידע החדש יתמכו בפעילות ובשליחות של הארגון. זהו מושג בין תחומי הרלוונטי לתחומי הניהול, הלמידה, ההדרכה, החינוך, התרבות הארגונית ועוד. 

סביבה לימודית

זירת ההתרחשות הלימודית בין אם היא בתוך כתלי בית- הספר ובין אם היא מחוצה לו המזמנת למידה בעזרת יחסי גומלין הנוצרים בין מורה-לומד-עמיתים והעזרים מסביב. סביבה בה הלומד יכול להיות סביל או פעיל במהלך ההתנסות הלימודית.

רצף והמשכיות

עקרונות בתכנון לימודים המסייעים ליצור התפתחות הגיונית בתכנית הלימודים, כשהתכנים בנויים אחד על גבי השני בדרוג הגיוני המבטיח רציפות של חומר הלימודים. ההמשכיות משקפת את העיקרון של החזרה והתרגול של נושא שנלמד. הרצף משקף את בניית הנדבך החדש של הידע על הידע שנלמד קודם בתהליך ההמשכיות. הרצף נבחן בראייה אופקית, (תכנון רוחב), על פני תכנים המיושמים בשכבת גיל אחת ובראייה אנכית, (תכנון אורך), על פני שכבות גיל שונות

תכנון לימודים

סדרה של פעילויות שבמהלכן נעשים בחירה, שיבוץ, הפקה והערכה של תוצרים לימודיים ושל האמצעים להשגתם, דהיינו בניית תכניות לימודים, לאור משאלות חברתיות ומתוך התחשבות בצורכי אוכלוסיית היעד. קבלת ההחלטות מתייחסת לתכנים, חומרי ההוראה-למידה, עיצוב הסביבה הלימודית, תהליכי ההוראה-למידה, דימוי המורה ודימוי הלומד. התכנון משקף ממד דינמי (בניגוד לממד הסטטי של 'תכנית לימודים') של מגוון פעילויות לסיגול, עיבוד, פיתוח והבניה של תכניות וחומרי למידה לצרכי אוכלוסיות יעד שונות בהקשרים חינוכיים מגוונים.

תכנית פעילות בית ספרית

תוכנית שהיא כלי יישומי למנהל ולצוותו. מטרתה של התוכנית היא לסייע לבית הספר לפעול באורח אפקטיבי, שיטתי, לנצל את משאביו בצורה יעילה. התוכנית היא ביטוי למטרות וליעדי בית-הספר, למערכת השיקולים, הצרכים והמשאבים שלו.

bottom of page