top of page

 

דבר ראש המדרשה

"אודה ה' בכל לבב בסוד ישרים ועדה"

  בשעה טובה ומוצלחת  יוצאים אנו לדרכנו החדשה עם פתיחת המדרשה החסידית לצעירים בראש חודש אלול תשע''ד.

  החזון העומד לנגד עינינו הוא: להעמיד לקהילה החסידית מסגרת חינוכית לבחורים בעלי כושר ורצון למידה השואפים להתקדם ולהתעלות רוחנית וזקוקים לשם כך לתחומי עניין ולימוד נוספים אשר בעזרתם יעשירו את סדר יומם.

 

המדרשה החסידית הינה בית יוצר מפואר לאברכים חסידיים יראי שמים ועובדי ה' אשר יהיו מצוידים במגוון הכלים הנדרשים למימוש עצמי וחיי מעשה בבחינת "תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם".

 

 פתיחת המדרשה, מציינת  את הדרך הארוכה שהחלה במחשבות וגישושים והיתה מלווה בדילמות חינוכיות רבות. אך התהליך כולו התאפיין בתשוקה עזה אשר מכחה זכינו בסייעתא דשמיא לכך שהרעיון אכן קרם עור וגידים.

משך החודשים האחרונים נדרשנו לעמול קשות בכדי להגיע לרגע המיוחל.  לאחר שקיבלנו את ברכת קדשם של גדולי ישראל שליט"א שתמכו בנו ועודדו אותנו יצאנו אל השטח והתחלנו בעשיה.

 

קיימנו חריש עמוק בשדות החינוך והכרנו אנשי חינוך רבים מהם קיבלנו עצות והנחיות  מקצועיות אשר החכימו אותנו רבות. במהלך המפגשים קיבלנו רוח גבית מהסובבים וככל שהעמקנו ללמוד את סוגיית החינוך בקהילה נוכחנו עד כמה נחוצה היא היוזמה ועד כמה חשוב הוא החזון אותו אנו זוכים להגשים.

   

 טבען של התחלות שהן קשות ומאתגרות, אולם כשליצירת מופת זו מצטרפים אנשי רוח מובחרים תלמידי חכמים מובהקים, הופכת המשימה למהנה ומבטיחה. אני מלא תודה לקב''ה על החסד הגדול שעשה עמנו והביאנו עד הלום.

 

אנחנו ניגשים אל המשימה מתוך ענווה ויראת כבוד ומתוך תפילה עמוקה שכל מעשינו יהיו מכוונים לבורא עולם, ומעשינו ישמשו עדות לה.

 

אני מברך את כל הסגל החינוכי שנזכה יחד להעמיד תלמידים יראים חסידים ושלמים מתוך אהבה ושמחה ברוח דברי הנביא ישעיהו "כי אם עשה את אשר חפצתי והצליח אשר שלחתיו".

 

מנחם בומבך

ראש המדרשה 

bottom of page